Liên Hệ

*** ĐẠI DƯƠNG HOTEL ***

Đc: Thông Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Tel: +84 0977205818
daiduonglysonhotel@gmail.com